Niesort

Niesorty 0/12,5; 0/31,5; 0/63 mm

Kruszywa łamane o uziarnieniu ciągłym – to wielofrakcyjny materiał będący mieszanką frakcji drobnej i grubej o uziarnieniu granicznym od 0,063 mm do 63 mm.

Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, wysoki współczynnik zagęszczenia oraz dużą nośność, niesorty znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie jako:

materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych),

na podbudowę przy budowie dróg, ciągów pieszo-rowerowych
i innych.

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych:

PN-EN 12620 – Kruszywa do betonów

PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13383-1 – Kamień do robót hydrotechnicznych

PN-EN 13450 – Kruszywa na podsypkę kolejową