Niesorty 0/12,5; 0/31,5; 0/63 mm

Kruszywa łamane o uziarnieniu ciągłym - to wielofrakcyjny materiał będący mieszanką frakcji drobnej i grubej o uziarnieniu granicznym od 0,063 mm do 63 mm.

Ze względu na dobre właściwości mechaniczne, wysoki współczynnik zagęszczenia oraz dużą nośność, niesorty znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie jako:

materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych),

na podbudowę przy budowie dróg, ciągów pieszo-rowerowych
i innych.

Nasze kruszywa spełniają wymagania polskich norm zharmonizowanych: